gtag('config', 'G-EEV9XWBXFD');

Re-integratie

"terugkeer naar eigen of ander werk na ziekte"

Re-integratie bij ziekte

Wanneer u werkt en ziek wordt hebben zowel u zelf als de werkgever wettelijke verplichtingen. U moet zorgen voor een duurzame re-integratie van de werknemer. Deze verplichtingen zoals o.a. opgenomen in de Wet verbetering Poortwachter (WvP) staan uitgebreid beschreven op de website van het UWV. Bent u op zoek naar meer info over wettelijke verplichtingen rond ziekte en ontslag? Kijk dan bij het UWV.

Voor werknemers: https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/index.aspx

Voor werkgevers: https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx 

Zieke werknemer

 2e spoor reïntegratie

Wanneer het eerste ziektejaar wordt bereikt of als al eerder duidelijk is dat werknemer niet naar de eigen functie kan terugkeren (eerste spoor re-integratie), dient u direct een tweede spoor re-integratietraject te starten. Het verdient aanbeveling hiervoor een specialist op het gebied van tweede spoor re-integratie in te schakelen. Daan Coacht heeft ruime ervaring met 2e spoor re-integratietrajecten en kan uw werknemers op dit punt professioneel begeleiden. Lees hieronder over mijn gefaseerde aanpak.

Re-integratie eerste spoor

Het proces van re-integratie 1e spoor start al op de eerste dag van ziekmelding. Vanaf dat moment hebben zowel de werknemer als de werkgever de verplichting om actief en doelgericht te werken aan de terugkeer van de werknemer. Zo meldt de werkgever de werknemer direct ziek bij de arbodients of de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse op waarin wordt aangegeven wat de werknemer wel en niet kan. In de achtste ziekteweek stellen werknemer en werkgever samen een Plan van Aanpak op voor de re-integratie. Re-integratie eerste spoor duurt maximaal één jaar en de werknemer moet in de 42e ziekteweek ziek gemeld moet worden bij het UWV. 

Re-integratie tweede spoor

Een tweede spoor re-integratie start wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is (na een jaar ziekte of wanneer eerder blijkt dat eerste spoor niet haalbaar meer is) en er geen passende arbeid binnen het bedrijf van de werkgever beschikbaar is. Er moet nu naar een passende functie bij een nieuwe werkgever worden gezocht. In veel gevallen is het aan te bevelen hiervoor een gespecialiseerd re-integratiespecialist in te schakelen.

Outplacement

Wanneer u en uw werknemer in gezamenlijk overleg besluiten afscheid van elkaar te nemen middels een vaststellingsovereenkomst (VSO) volgt vaak een outplacementtraject. Hierbij wordt de werknemer in staat gesteld met ondersteuning naar een andere baan/ werkgever uit te kijken. Bij ziekteverzuim spreken we niet over outplacement. Wanneer er sprake is van ziekte betreft het of re-integratie eerste spoor (terug naar eigen werk) of re-integratie tweede spoor (naar een nieuwe baan bij een andere werkgever).

Succesvolle re-integratie

Wanneer is re-integratie succesvol in de ogen van het UWV?

UWV definieert een adequaat tweede spoortraject als volgt:
“Een logisch samenhangende reeks van elkaar opvolgende, flankerende en/of overlappende activiteiten die de afstand tussen de tevoren vastgestelde uitgangspositie van de arbeidsongeschikte werknemer (het persoonsprofiel) en het vooraf bepaalde einddoel (het zoekprofiel) gericht op een structurele verwerving van een geschikte functie buiten de eigen onderneming, via de kortst mogelijke route, zo snel en zo veel mogelijk opheft of verkleint en die, om adequaat te blijven, direct wordt gewijzigd als de situatie daartoe aanleiding geeft.” (UWV, Werkwijzer Poortwachter, 2021: p.38)

Gefaseerde aanpak

Een re-integratietraject kent meerdere fasen.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Een re-integratietraject is een intensief traject waarbij er een duidelijk beeld van de haalbaarheid moet zijn. Verder is een “klik” tussen de  begeleider en begeleide essentieel. Daarom volgt er altijd eerst een vrijblijvende kennismaking.

FASE 1: Intake en beroepsoriëntatie
Vaak voelt het (soms min-of-meer gedwongen) afscheid nemen van de oude werk(gever) als een persoonlijk verlies en dit kan gepaard gaan met emoties. In het traject wordt hier aandacht aan besteed. Een verlies wordt een kans. Na de intake gaan we op zoek naar de talenten, drijfveren, passies en wensen van de medewerker. Hierbij beantwoorden we vragen zoals: wie ben ik? wat kan ik en wat wil ik? Er wordt gekeken naar (soms onbewuste) belemmerende overtuigingen en deze worden aangepakt voordat de volgende stap wordt maakt. Wat essentieel is in een 2e spoor traject is het opstellen van een adequaat zoekprofiel dat rekening houdt met de geconstateerde belemmeringen uit de FML van de bedrijfsarts.

FASE 2: Arbeidsmarktoriëntatie en training
Na de beroepsoriëntatie gaan we de aandacht naar buiten richten. We richten ons op de arbeidsmarkt. Hoe ziet de arbeidsmarkt er uit, welke vacatures zijn er en welke vacatures spreken mij aan? Tijdens deze fase gaan we o.a. in op het netwerk (o.a. gebruik van LinkedIn), het cv en de presentatievaardigheden. We besteden o.a. aandacht aan een onderscheidende motivatiebrief, sollicitatietraining, een elevator pitch en de inzet van social media.

FASE 3: Het zoeken naar een baan (solliciteren en netwerken)
In deze fase werken we naar een concrete nieuwe baan en staat de arbeidsmarktbenadering centraal. Er wordt ondersteund bij het netwerken. Waar mogelijk zet Daan Coacht hier ook zijn eigen netwerk in. Daarnaast krijgt de kandidaat toegang tot een vacature-zoeksysteem en wordt hij/zij getraind zelf effectief zoeken naar passende functies. Wanneer er een nieuwe baan gevonden is kan er eventueel nog coaching on-the-job plaatsvinden.

FASE 4: Nazorg
Na het vinden van een nieuwe baan houdt Daan Coacht gedurende een aantal maanden de vinger aan de pols door het onderhouden van contact met de kandidaat.
Het staat de kandidaat natuurlijk vrij ook zelf weer contact zoeken.

Belangrijk om te weten

Persoonlijke begeleiding

Gedurende het gehele re-integratietraject heeft de kandidaat persoonlijke aandacht, er is ruimte voor de verwerking van het baanverlies en het opruimen van belemmerende overtuigingen. De begeleiding bestaat uit individuele gesprekken, tests, oefeningen en contact via e-mail, telefoon en Whatsapp.

Arbeidsmarktbenadering/ netwerken

In de huidige arbeidsmarkt is het essentieel dat u zorgt dat relevante mensen u kennen en u een baan ‘gunnen’. Ruim 70%(!) van alle banen komt uit het eigen netwerk. Netwerken krijgt daarom een belangrijke plaats in het traject.

Trajectduur

Een re-integratietraject duurt in de regel zo’n zes to negen maanden. Mocht na deze periode nog geen passende baan gevonden zijn, dan zal in onderling overleg bepaald worden of, en zo ja, welke vervolgstappen nog wenselijk zijn.

Re-integratiedossier

De werkgever dienst een sluitend re-integratiedossier dat voldoet aan de Wet verbetering Poortwachter samen te stellen. Daan Coacht zorgt dat rapportages aan deze wetgeving voldoen.

Maatwerk

Ieder re-integratietraject behelst maatwerk. 

Trajectkosten

Een re-integratietraject kost in de regel tussen de € 2.500 en € 4.500. Dit afhankelijk van de trajectduur die meestal ligt tussen de zes en twaalf maanden. 

Wacht niet langer.

Zet vandaag nog de eerste stap!